Espai del Pacient de la Clínica Sant Josep

Avís legal

INFORMACIÓ LEGAL

De conformitat amb el que disposa l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del servei que es regula a l’empara del present és la fundació ALTHAIA, XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÀRIA DE MANRESA, FP (en endavant ALTHAIA), amb domicili al carrer Dr. Joan Soler, 1-3, de Manresa, amb NIF núm. G-58.286.303, i inscrita amb el núm. 298 en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, i el domini www.althaia.cat.

Aquest portal està previst per donar servei als usuaris i pacients de la CLÍNICA SANT JOSEP (en endavant la CLÍNICA), amb domicili al carrer Caputxins, 16, de Manresa (08241), centre sanitari sense personalitat jurídica pròpia, que pertany, gestiona i explota la fundació ALTHAIA. Qualsevol referència en les presents condicions, per tant, al centre sanitari que presta els serveis, s’ha d’entendre feta a la CLÍNICA, tenint present el que precedeix, i que les obligacions i responsabilitats legals recauen, en qualsevol cas, a l’entitat ALTHAIA.

Per a comunicar-se amb nosaltres per a qüestions relacionades amb el servei Portal del Pacient, es pot dirigir per correu electrònic a la Unitat d’Atenció al Client de la CLINICA (atencioalclient@clinicasantjosep.cat).

FINALITAT

Amb l’objecte de proporcionar un millor servei, la CLÍNICA posa a disposició dels seus pacients el servei Portal del Pacient, un canal de comunicació des del qual es pugui accedir a les seves dades clíniques, gestionar la seva comunicació amb la CLÍNICA i els seus professionals mèdics, i estar al dia de les novetats en la prestació de serveis que ofereix el centre sanitari.

OBJECTE

Les presents condicions d’accés i utilització (en endavant les Condicions) tenen per objecte regular l’accés i ús del servei de consulta online, des de la qual l’usuari podrà accedir al seu historial clínic generat pel centre sanitari gestionat per ALTHAIA, mitjançant:

 1. El Portal del Pacient, disponible a través de la pàgina web: https://espaipacient.clinicasantjosep.cat
 2. La pàgina web de la CLINICA (www.clinicasantjosep.cat)
 3. L’aplicació (app) per a dispositius mòbils o tauletes, disponible per IOS i per Android, anomenada: EspaiPacientCSJ

ALTHAIA a través del Portal del Pacient podrà prestar diferents serveis que tindran un abast i finalitat específica, que s’indicarà a cada moment en que l’usuari es disposi a accedir als mateixos.

FUNCIONS DEL SERVEI

El servei de consulta online del Portal del Pacient, proporcionat per la CLÍNICA pertany realitzar, entre altres, les següents activitats:

 • Consultar, imprimir o guardar els informes clínics que existeixen.
 • Modificar les dades de registre de l’usuari.
 • Sol·licitar cites prèvies de manera online.
 • Complimentar formularis.

CONDICIÓ D’USUARI

Per accedir als serveis de consulta del Portal del Pacient (en endavant el servei) és requisit imprescindible que l’usuari es registri com a tal per qualsevol dels mitjans posats al seu abast (pàgines web o app).

S’entendrà per usuari a la persona que faci ús del servei Portal del Pacient una vegada registrat.

El sistema generarà les claus que s’enviaran al seu telèfon mòbil. Aquestes claus els hi permetrà l’accés a la seva història clínica, així com a la resta de serveis oferts des del Portal del pacient.

En cas que el sistema detecti alguna errada de registre, serà necessari demanar ajuda al Servei d’Atenció a l’Usuari de la CLÍNICA per a verificar la identitat de l’usuari, prèvia presentació de document acreditatiu de la referida identitat.

REQUISITS PER ACCEDIR AL SERVEI

Es podrà registrar qualsevol persona física, major de 16 anys, pacient de la CLÍNICA, i que subscrigui les presents Condicions. L’adquisició de la condició d’usuari implica la lectura i acceptació expressa i sense cap reserva de les presents Condicions, de la Política de Privacitat i de l´Avís Legal de la Web i l’app, així com de la Política de Cookies, que l’Usuari haurà d’haver conegut prèviament a la seva acceptació.

En el cas de menors de 16 anys, els pares o tutors legals podran, prèvia acreditació de la seva condició de representants, sol·licitar les Claus d’accés corresponents al Portal del Pacient del menor.

ACCÈS AL SERVEI

L’usuari podrà accedir al Portal del Pacient des del servei a través de la pàgina web: https://espaipacient.clinicasantjosep.cat, accedint des de la Web de la CLINICA (www.clinicasantjosep.cat), o a través de l’app per mòbils o tabletes.

Els noms de l’usuari i contrasenya facilitats permetran identificar a l’Usuari de forma personalitzada i individualitzada i el facultaran per accedir al sistema.

Els esmentats nom d’usuari i contrasenyes tenen el caràcter d’estrictament personal, confidencial i intransferible. L’usuari serà responsable de mantenir la confidencialitat de les mateixes, no podent divulgar-les a un tercer o cedir-les. En conseqüència, l’usuari accepta expressament que la CLÍNICA presumeixi, llevat de comunicació prèvia de pèrdua o subtracció de les mateixes, que els usos del servei realitzats emprant les claus d’identificació són realitzats per qui figura com usuari registrat. Si l’usuari té indicis de que les seves claus d’accés poden ser reconegudes, ja sigui de forma fortuïta o fraudulenta, per terceres persones no autoritzades, haurà de notificar aquest fet de forma immediata des de que en tingui notícia a través de la següent adreça electrònica: atencioalclient@clinicasantjosep.cat

En aquestes supòsits procedirem a cancel·lar les seves claus, i li facilitarem unes de noves.

Haurà de procedir a canviar periòdicament la seva contrasenya, en el moment que li sigui sol·licitat.

ALTHAIA podrà bloquejar l’accés i utilització de la pàgina web, de l’app o del servei quan ho cregui oportú per motius de seguretat. El servei quedarà bloquejat automàticament en el supòsit que es produeixin cinc errors successius en la consignació de les Claus d’identificació de l’usuari per a la utilització del mateix.

REQUISITS D’ÚS

Per a l’accés al Servei es necessitarà un dispositiu que compleixi amb els requisits de compatibilitat de hardware i software de la Web (que podran variar amb el pas del temps), de l’app en el seu cas, i accés a Internet. L’usuari serà conscient que aquesta factors poden influir en el rendiment de la web i en la possibilitat d’accedir al Servei.

ALTHAIA no és responsable de la impossibilitat d’accés o deficiències en el funcionament de la web, de l’app i/o el servidor per ús de dispositius inadequats, o per interrupcions de serveis d’internet derivades de saturació de la xarxa o qualsevol altra raó.

ÚS DEL SERVEI

L’usuari es compromet en qualsevol cas a utilitzar el servei de forma diligent, correcte, lícita de conformitat amb la llei, l’avís legal, les presents condicions, reglaments d’ús i instruccions posats al seu coneixement, així com la moral i les bones costums generalment acceptades i d’ordre públic.

A l’esmentat efecte, s’abstindrà de dur a terme qualsevol activitat il·lícita, prohibida, o lesiva dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol altra forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic d’ALTHAIA, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (hardware i software).

L’accés al Portal, el seu ús i la seva correcta utilització continguda en el mateix són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable ALTHAIA pel seu ús incorrecte, il·lícit o negligent que pogués dur a terme l’usuari.

Es prohibeix la col·locació o transmissió de tota matèria il·lícita, calumniosa o obscena, o qualsevol altra que pogués constituir o induir a conductes que es podrien tipificar com a delictives, ocasionar responsabilitat civil o vulnerar d’una altra forma  la legislació aplicable.

GESTIÓ D’INCIDÈNCIES

L’usuari haurà de comunicar qualsevol incidència que detecti, amb la major brevetat possible, i de forma que en quedi constància, utilitzant a dita finalitat la següent adreça de correu electrònic: atencioalclient@clinicasantjosep.cat

Es defineix incidència com a qualsevol anomalia que afecti o pugui afectar a la seguretat de les dades, així com a qualsevol incompliment de la normativa de seguretat que es detecti.

CONTROL D’ACCÉS

Cada usuari haurà d’accedir únicament a aquells recursos del sistema d’informació als que estigui autoritzat. Si detectés la possibilitat d’accedir a dades de caràcter personal per als que no estigués autoritzat, ho comunicaria com a incidència segons el procediment indicat en el paràgraf relatiu a “gestió d’incidències”.

FITXERS TEMPORALS

La informació a la que l’usuari accedeix a través del Portal del Pacient haurà de consultar-se sobre els Sistemes d’Informació d’ALTHAIA, sense que aquesta es pugui considerar responsable de la informació que l’usuari exporti als referits sistemes.

CONDICIONS D’ÚS

Quan l’usuari estigui utilitzant el servei, serà responsable de garantir que la informació que maneja no pugui ser vista per persones no autoritzades.

L’aplicació es desactivarà automàticament transcorreguda mitja hora d’inactivitat. L’usuari es compromet expressament a no emmagatzemar, utilitzar, transmetre o difondre:

 • Craks, números de sèrie de programes, o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • Distribució de virus a través d’Internet, cucs, troians o qualsevol altra activitat destructiva, com saturació, “mailbombing” o atacs de denegació de servei.
 • Les activitats que interrompin o interfereixin en l’ús efectiu dels recursos de xarxa d’altres persones.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la normativa sobre protecció de dades.
 • Compartir les claus d’accés facilitats amb una altra persona física o jurídica.
 • Destruir, alterar, inutilitzar o de qualsevol altra forma danyar les dades, programes o documents electrònics d’ALTHAIA o tercers.
 • Obstaculitzar l’accés d’altres usuaris mitjançant el consum massiu i injustificat dels recursos informàtics a través dels quals ALTHAIA presta qualsevol dels seus serveis, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els referits sistemes.
 • Utilitzar el sistema per a intentar accedir a àrees restringides del servei, sense la deguda autorització d’ALTHAIA.

COMUNICACIONS I INTERCANVI D’INFORMACIÓ

L’usuari accepta expressament que totes les comunicacions, notificacions i informació que ALTHAIA hagi de remetre-li o facilitar es facin, sempre que la llei ho permeti, per correu electrònic, a l’adreça facilitada per l’usuari en el moment de l’alta, o les que amb posterioritat hagi indicat.

Per una altra part, s’entendran vàlidament realitzades les comunicacions que l’usuari dirigeixi a ALTHAIA a la següent adreça de correu electrònic: atencioalclient@clinicasantjosep.cat

Les notificacions s’entendran realitzades i efectivament entregades al tercer dia hàbil següent al que consti que les mateixes van ser remeses de forma correcta a les adreces indicades.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny, imatges, ròtols, signes distintius, nom comercial, marques, logotips, productes, serveis, etc., que conté el Portal del Pacient es troben protegits per la Llei de propietat Industrial i són propietat D’ALTHAIA, sense que es pugui entendre que l’ús o accés al servei atribueixi a l’usuari cap tipus de dret sobre els mateixos.

Tanmateix, la web, el codi font i els continguts als que s’accedeix a través d’aquest lloc web són propietat intel·lectual d’ALTHAIA i/o tercers, sense que es puguin entendre’s cedits a l’usuari, en cap supòsit.

ALTHAIA és titular o llicenciatària de tots els drets sobre el contingut del Portal del Pacient, així com de qualsevol altre servei ofertat a través de la web. L’accés a la web o als seus serveis no atorga als usuaris cap dret, ni titularitat sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial ni dels continguts que aquesta inclou. L’usuari reconeix i accepta que el seu ús queda terminantment prohibit, així com la seva reproducció i/o distribució, modificació, alteració o descompilació, ja sigui amb finalitats d’ús personal, privat i no lucratiu o amb finalitats comercials i lucratives.

ALTHAIA es reserva la possibilitat d’exercitar les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari serà responsable de:

 • Mantenir la confidencialitat de les claus que se li proporcionin.
 • Facilitar la informació correcta a ALTHAIA, doncs qualsevol errada en les dades facilitades serà de la seva exclusiva responsabilitat. D’igual manera, l’usuari serà responsable de mantenir de forma actualitzada tota aquella informació que hagi facilitat a ALTHAIA, de forma que aquesta respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari.
 • Els danys i perjudicis que es puguin ocasiona a ALTHAIA o a tercers per les dades aportades, com a conseqüència de la utilització de dades no actualitzades, errònies o que no es corresponguin amb la realitat i per la utilització per part de tercers de les claus personals de l’usuari.
 • En el cas que l’usuari obtingui còpia de les seves dades clíniques, aquest serà exclusivament i únic responsable de l’ús i custòdia de dita informació.

DISPONIBILITAT DELS SERVEIS

La informació, contingut o els serveis oferts a través de la web i de l’app són els que ALTHAIA decideix a cada moment, i poden variar al llarg del temps. Per tant, no existeix obligació per part d’ALTHAIA de mantenir disponibles els serveis. No obstant, ALTHAIA informarà als usuaris quan decideixi cancel·lar la continuïtat d’un determinat servei i les condicions del mateix.

GARANTIES I RESPONSABILITAT D’ALTHAIA

Encara que ALTHAIA utilitza sistemes compatibles amb al majoria de tecnologies existents en el mercat, no pot garantir la compatibilitat dels dispositius emprats per l’usuari.

ALTHAIA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la web, de l’app  i/o del servei. ALTHAIA estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada de l’accés i ús de la web, app i/o del servei (errades en el rendiment, interrupcions o demores en el funcionament dels serveis, errades del sistema o de la línia, etc.), inclòs encara que  es produís una errada o mal funcionament que causés danys en eines informàtiques de terceres persones. En aquest sentit, l’usuari accedeix a la pàgina web i al servei sota la seva exclusiva responsabilitat.

El servei que s’ofereix a través de la pàgina web i l’app compleix amb el que disposa l’ordenament jurídic espanyol.

ALTHAIA queda alliberada de qualsevol responsabilitat en cas d’un ús indegut de la pàgina web, de l’app i/o el servei per part de l’usuari.

ALTHAIA no serà responsable en el supòsits d’indisponiblitat del servei per causes de força major o suspensió temporal del mateix per raons tècniques. Per tant, ALTHAIA no assumirà cap responsabilitat pels danys, pèrdues que poguessin patir com a conseqüència de successos que no s’haguessin pogut preveure, o que previstos fossin inevitables, ja fos per cas fortuït o per causa major.

ALTHAIA no es fa responsable de cap errada, error tècnic, accident, avaria, manipulació, interrupció en el servei o qualsevol altar incidència que pogués sortir en productes, equips o serveis tècnics aliens a ALTHAIA l’ús dels quals sigui necessari per accedir als serveis.

Malgrat de que ALTHAIA ha actuat de forma diligent i ha pres mesures necessàries d’acord amb l’estat de la tecnologia, per evitar possibles esquerdes en la seguretat del portal, no garanteix la impossibilitat absoluta de vulnerabilitat de les mesures de seguretat preses.

ALTHAIA no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de tercers des dels que es pugui accedir al portal. ALTHAIA tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de tercers, que poguessin estar vinculats o enllaçats des d’aquest portal.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS

ALTHAIA podrà afegir noves funcionalitats a la web, a l’app o al servei i/o modificar les actuals condicions. En aquest cas, ALTHAIA publicarà l’actualització a la web i/o a l’app per tal que l’usuari tingui coneixement de qualsevol canvi. Si l’usuari no estigués d’acord amb les noves condicions, disposarà d’un termini de 15 dies des de l’esmentada comunicació per a resoldre el contracte mitjançant comunicació fefaent a ALTHAIA. El transcurs del referit termini sense que l’usuari hagi manifestat res en contra implicarà la plena acceptació de les noves condicions.

PRIVACITAT

De conformitat amb el que s’estableix a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament de desenvolupament de la mateixa, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, queda informat i accepta  expressament que les dades personals facilitades a través del servei, incloses les relatives a la salut, s’inclouran en fitxers el responsable dels quals és l’entitat titular del centre hospitalari que li presta assistència sanitària (ALTHAIA), degudament registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat de prestar l’assistència sanitària que precisi, atendre sol·licituds i rebre informació sobre serveis, promocions i campanyes de salut que realitzi la CLÍNICA. De la mateixa manera, en el cas de que l’usuari actuï en representació de tercers, queda informat i accepta expressament a que les dades del seu representat, incloses les dades de salut, siguin incorporades a aquest mateix fitxer per a complir amb les esmentades finalitats. En aquests supòsits, l’usuari haurà d’acreditar la referida condició de representant, comprometent-se a informar al seu representat del contingut de la present clàusula.

Queda informat de que aquestes dades, tant les seves com, en el seu cas, les del seu representat, podran ser comunicats als professionals necessaris per a la prestació de l’assistència necessària, i a les institucions públiques amb competència en matèria de salut, segons la legislació vigent.

Tanmateix, autoritza expressament a que les seves dades personals o en el seu cas, les del seu representat, relatius al procés assistencial que correspongui, puguin ser comunicades a les entitats que, segons ens informi o conforme a la llei, siguin responsables del pagament de l’assistència sanitària practicada. En aquests casos, únicament es comunicaran aquelles dades que siguin exclusivament necessàries, adequades i pertinents per a la gestió del pagament i facturació de l’assistència practicada, i sempre de conformitat amb la legalitat vigent. Tanmateix, l’usuari autoritza a que professionals sanitaris d’aquestes mateixes entitats puguin tenir accés físic a l’esmentada informació clínica sobre el seu procés assistencial, tot això enquadrat dins el principi de prevenció i control de frau al que tenen dret aquestes entitats responsables del pagament.

No està obligat a respondre a totes les qüestions que li siguin plantejades durant el procés assistencial, si bé la negativa a fer-ho pot endarrerir o dificultar la recomanació al pacient. La informació que proporcioni haurà de ser veraç, lleial i proporcionada al procés assistencial.

Podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, presencialment davant l’Oficina de Protecció de Dades d’ALTHAIA, amb la referència “drets ARCO”, aportant còpia del seu document nacional d’identitat o document equivalent i concretant el dret que desitja exercir.

Les dades de caràcter personal es tractaran de forma confidencial i d’acord amb la normativa vigent, tenint en compte les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

TERMINACIÓ DEL SERVEI

L’usuari podrà donar-se de baixa voluntàriament en qualsevol moment, fet que impedirà accedir al servei.

A més del que precedeix, les següents conductes podran incloure la pèrdua de la condició d’usuari:

 • L’impagament de serveis o quantitats degudes a ALTHAIA.
 • Impedir el normal desenvolupament dels serveis.
 • Cedir drets i obligacions que li correspondrien en virtut del present contracte.
 • Estar involucrat en algun procediment judicial o administratiu que pogués perjudicar la imatge o reputació comercial d’ALTHAIA.
 • Incomplir de qualsevol forma condicions que s’apliquin al servei.

La baixa del compte no afectarà a cap de les obligacions de l’usuari vigents en el moment de produir-se la mateixa.

JURISDICCIÓ I LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquests termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola. Llevat de disposició legal en contra, seran competents per a resoldre qualsevol diferència entre les parts sobre la interpretació o execució d’aquest contracte els jutjats i tribunals de Manresa.

És una solució Proxia® PHR
Althaia © 2017